WKA Helpdesk

MBS WKA Helpdesk ontzorgt u van alle problemen rondom personeel screening op bouwprojecten. In samenwerking met softwareprogramma “de Bouwpas” neemt onze helpdesk al deze controles uit handen. U heeft als opdrachtgever geen omkijken meer of personeel van onderaannemers wel werkzaamheden mag uitvoeren op het project. Dit samen met ons toegangscontrolesysteem en bouwplaats portiers komt er geen onbevoegde meer op de bouw voordat hij volledige is gescreend door onze helpdesk.

Wet Ketenaansprakelijkheid

In de bouwsector is de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) een belangrijk juridisch instrument om ervoor te zorgen dat in de gehele opdrachtgever- en opdrachtnemerketen de juiste belastingen en sociale premies worden afgedragen. Deze wet werd ingevoerd om fraude zoals belastingontduiking en sociale fraude te bestrijden. In dit artikel gaan we dieper in op wat WKA precies betekent en waarom het belangrijk is voor de bouwsector.

Onze WKA Helpdeskmedewerkers zijn verantwoordelijk voor alle administratieve taken rondom goedkeuringen voor werkzaamheden aan bouwprojecten. Denk hierbij aan het controleren van Keesing ID-kaarten, KvK-registratie, belasting en het registreren van personeel in de bouwpas. Het uitnodigen van onderaannemers en het beoordelen van alle WKA-procedures wordt overgedragen. Deze gegevens worden in de bouwpas geregistreerd en bewaakt. MBS heeft altijd een vaste persoon op kantoor die de gegevens van de onderaannemers vastlegt in het bouwidentificatiesysteem. Als opdrachtgever hoeft u alleen maar informatie te verstrekken over de onderaannemers van uw project. Onze medewerkers zorgen ervoor dat zij onderaannemers, zzp’ers en uitzendbureaus uitnodigen. U kunt zich concentreren op waar u goed in bent en geweldige projecten bouwen.

Wat zijn WKA-gegevens en hoe belangrijk zijn ze?

WKA-gegevens zijn de gegevens die nodig zijn om te voldoen aan deze WKA verplichtingen op grond van de ketenaansprakelijkheidswet. Deze gegevens omvatten onder meer de identiteit van de onderaannemer, zijn betalingsactiviteit, de omvang van de bestelling en de uitgegeven facturen.
Het nauwkeurig en volledig invullen en onderhouden van WKA-gegevens is van cruciaal belang om aan wettelijke eisen te voldoen en aansprakelijkheidsrisico’s te beperken. Deze gegevens dienen als bewijs dat de opdrachtgever of hoofdaannemer de noodzakelijke controles heeft uitgevoerd en integer heeft gehandeld.
Het bijhouden van correcte WKA-gegevens maakt tijdig ingrijpen mogelijk wanneer onderaannemers betalingsproblemen hebben. Ook kunt u hiermee aantonen dat u aan uw verplichtingen heeft voldaan bij een controle door de Belastingdienst of een andere bevoegde autoriteit.
Schendingen van de WKA of onjuist onderhoud van WKA-gegevens kunnen ernstige gevolgen hebben. Naast financiële verliezen als gevolg van onbetaalde belastingen en verzekeringspremies, kunt u ook boetes en reputatieschade oplopen. Daarom is het van groot belang dat u WKA serieus neemt en de nodige stappen onderneemt om aan de wet te voldoen.

Samenvatting WKA

De Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) is een belangrijk instrument om belastingontduiking en sociale fraude in de bouwsector tegen te gaan. Als opdrachtgever of hoofdaannemer in de bouwketen bent u verantwoordelijk voor het controleren van de betalingsstatus van uw onderaannemers. Het bijhouden van een nauwkeurige WKA-administratie is essentieel om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om aansprakelijkheidsrisico’s te beperken.
Door WKA serieus te nemen en de nodige controles uit te voeren, ontstaat er een eerlijke en transparante keten van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouwsector. Dit draagt ​​bij aan een gezonde en eerlijke werkomgeving en helpt bij het correct innen van belastingen en sociale premies. Let op: Hoewel dit artikel bedoeld is als informatieve leidraad, is het belangrijk om altijd professioneel juridisch advies in te winnen in specifieke situaties met betrekking tot het ketenaansprakelijkheidsrecht (WKA).