PRIVACY STATEMENT MBS BRANDWACHTEN BV

MBS Brandwachten BV, gevestigd aan Fascinatio Boulevard 502 te Capelle a/d IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.mbs-group.nl

Fascinatio Boulevard 502 2909 VA

Capelle AD IJssel

Tel: 0883741400

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

MBS Brandwachten BV verwerkt uw persoonsgegevens als U gebruik maakt van onze diensten en/of omdat wij gebruik maken van uw diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in zaken facturatie:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Emailadres;
 • BTW Nummer;
 • ID Nummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • KvK Inschrijving;

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

MBS Brandwachten BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN) uitsluitend van medewerkers van MBS Brandwachten BV

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

MBS Brandwachten BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het factureren van geleverde diensten;
 • MBS Brandwachten BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • WKA wetgeving;
 • NEN4400-01

Geautomatiseerde besluitvorming

MBS Brandwachten BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MBS Brandwachten BV) tussen zit. MBS Brandwachten BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen,

Personeelssysteem (beveiligt door tweestap verificatie)

Het registreren van medewerkers welke op ZZP basis werkzaam zijn voor MBS Brandwachten BV;

 • Registeren van documenten welke een geldigheidsdatum hebben zoals, certificaten, diploma’s, ID bewijzen en andere noodzakelijke documenten welke belangrijk zijn voor het uitvoeren van de betreffende functie.
 • Het opslaan van opdrachten van klanten met adres en contactpersoon gegevens waar de  opdracht dient plaats te vinden;

 Exact online (beveiligt door tweestap verificatie)

 • Facturatie systeem ten behoeve van facturatie naar klanten;
 • Registratie van inkomende facturen van ZZP medewerkers en externe inhuur;
 • CRM systeem;

Microsoft outlook

 • Communicatie met opdrachtgevers en met leveranciers;
 • Communicatie met sollicitanten;
 • Email berichten met opdracht bevestigingen;
 • Email berichten;

One drive (beveiligt door tweestap verificatie)

 • Gegevens opslag personeel;
 • Opslag van digitale facturen van klanten en leveranciers;

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

MBS Brandwachten BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Facturen, Offerte, orders van klanten en ZZP-ers           > 7 jaar  >Wettelijk

Personalia, BTW, KvK, NAW zzp-ers                                 > 7 jaar  > Wettelijk

Offerte aanvragen website                                                > 1 jaar  > Wettelijk

Copy diploma’s en certificaten                                          > Einde overeenkomst > Wettelijk

BSN (burger service nummer)                                           > Einde overeenkomst > WKA wetgeving

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

MBS Brandwachten BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

MBS Brandwachten BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mbs-group.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. MBS Brandwachten BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

MBS Brandwachten BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

MBS Brandwachten BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mbs-group.nl. MBS Brandwachten BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Wij werken uitsluitend met verwerkers welke voldoen aan de eisen zoals gesteld in de AVG. Van al deze verwerkers hebben wij een de verschillende documenten hieronder. Deze zijn voor iedereen inzichtelijk en te bekijken via onderstaande links:

 1. Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 2. Twee stap verificatie voor onze programma’s;
 3. Onze website is voorzien van TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘HTTPS’ en het hangslotje in de adresbalk.